Comité 2014-2015
 • Julien de Marchin

  Grand-Maître
  OGS/Émeraude
 • Alain Mugisha

  Chancelier
  ODSL
 • Johnny Vidrequin

  Secrétaire
  OQR/Émeraude
 • Jean-François Art

  Trésorier
  OAC
 • Robert Hocké

  Premier Conseiller
  Vla-Vla